top of page

Nhập khẩu và Xuất khẩu là gì?

Nhập khẩu là hàng hóa và dịch vụ được người dân của một quốc gia mua từ phần còn lại của thế giới, thay vì mua các mặt hàng được sản xuất trong nước. Nhập khẩu dẫn đến dòng tiền chảy ra khỏi quốc gia vì các giao dịch nhập khẩu liên quan đến việc thanh toán cho người bán cư trú ở một quốc gia khác.

Xuất khẩu là hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước, nhưng sau đó được bán cho khách hàng cư trú ở nước khác. Xuất khẩu dẫn đến dòng vốn chảy vào quốc gia của người bán vì các giao dịch xuất khẩu liên quan đến việc bán hàng hóa và dịch vụ trong nước cho người mua nước ngoài.

bottom of page